Zápis

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa vzhľadom na aktuálnu situáciu a nariadenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt.

Opatrenia ministra školstva vzťahujúce sa na zápis do materských škôl:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť: e-mailom alebo písomne poštou.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do EMŠ (doc, 662 kB)

Žiadosť si možno podať počas zverejnených zápisných dní.

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je potrebné doložiť dodatočne.

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (docx, 17,7 kB)