Dokumenty

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách(PDF)

Rozhodnutie o výške príspevku na stravu(docx, 13KB)

Rozhodnutie o výške školného (docx, 15KB)

Školský poriadok(docx, 255KB) – aktuálna verzia

Organizačný poriadok EMŠ (PDF, 670 KB)

Zriaďovacia listina (PDF)

Menovanie do funkcie riaditeľky školy (PDF, 2MB)

Učebné Osnovy (PDF, 3MB)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do EMŠ (DOCX, 662 KB)

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (DOCX, 18 KB)

 

 

 

 

 

.