Príprava na školu

Zaujíma vás, ako pripraviť dieťa do školy? Čo môžete a dokážete ako rodičia vylepšiť, a na čo nemáte zabudnúť predtým, než pôjde vaše dieťa do školy, v čom máte jeho vývoj podporovať? Končí sa obdobie bezstarostných hier, vstupom do školy sa mení život dieťaťa a na rad prichádzajú prvé vážne povinnosti. Dieťa má byť pripravené na úrovni telesného a psychického vývinu tak, aby bez problémov zvládlo adaptáciu v základnej škole. Má zvládnuť určitý okruh vedomostí, konkrétnych predstáv a pojmov, má byť schopné osvojiť si a zvládnuť program Učebných osnov 1. ročníka. Nasledovný zoznam definuje úroveň zručností, ktoré má predškolák ovládať:

Základné zručnosti:

 • vedieť sa samostatne obliecť, obuť, zaviazať šnúrky a pozapínať gombíky
 • samostatne používať WC s následnou sebaobsluhou
 • správne vyslovovať všetky hlásky a plynule tvoriť jednoduché vety
 • nakresliť postavu s konkrétnymi znakmi
 • poznať základné farby a geometrické tvary
 • vedieť naspamäť básničku alebo pesničku
 • vedieť porozprávať obsah krátkej známej rozprávky

Všeobecné správanie:

 • vedieť sa pozdraviť, poprosiť, poďakovať, spolupracovať v kolektíve, nebyť agresívny, na nové prostredie si zvyknúť bez problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov), vydržať pri činnosti 15 – 20 minút, dokončiť začatú prácu, neodbiehať

Sociálna pripravenosť:

 • predškolák má zvládať odpútanie sa od rodičov, ovládať svoje city a emócie bez plaču a kriku
 • na školu by sa má tešiť, dobre sa cítiť v kolektíve detí a spolupracovať s nimi
 • má vedieť hodnotiť kolektívnu prácu spolužiakov, hodnotiť svoju prácu a dokázať prijať akékoľvek hodnotenie.

Hrubá motorika:

 • budúci prvák by mal mať osvojené základné pohybové znalosti, mal by vedieť prekonať určitú vzdialenosť, preskočiť prekážku, udržať rovnováhu, skákať na jednej nohe, hádzať a chytať loptu, zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb

Jemná motorika:

 • dieťa dokáže samostatne zvládnuť osobnú hygienu a samoobslužné stravovacie návyky, vedieť trhať, strihať, lepiť papier, modelovať, navliekať koráliky
 • má vedieť nakresliť ľudskú postavu, geometrické tvary, čiary, vlnovky, horný a spodný oblúčik a pod., správne držať ceruzku a správne sedieť pri stole

Jazykové a komunikačné schopnosti:

 • dieťa vie povedať svoje meno, adresu, ovláda pojmy „dnes, včera, zajtra“, pozná dni v týždni a mesiace
 • dokáže samostatne odpovedať na otázky, vie plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažilo, alebo vypočutý príbeh
 • veľmi dôležitá je správna a čistá výslovnosť

Predčíselné a priestorové predstavy:

 • v počítaní do 10 nesmie vynechávať číslice, dokáže sčítať a odčítať do 5
 • vedieť sa orientovať v priestore a používať pojmy „vpredu, vzadu, vpravo, vľavo, hore, dolu, pod, nad, vedľa, prvý, posledný, veľký, malý, väčší, menší“

Zraková percepcia (vnímanie):

 • zraková pamäť predstavuje schopnosť uchovávať zrakové podnety, rozoznávať konkrétne predmety, obrázky (pexeso)
 • má vedieť rozlišovať rovnaké a odlišné obrazce, a to vertikálne a horizontálne
 • dieťa má vedieť rozpoznávať obrázky a predmety ako celok, zároveň ich rozložiť na časti – je to zraková analýza a syntéza

Sluchová percepcia (vnímanie):

 • dieťa rozlišuje slová vo vete, vytlieskava v slovách slabiky, určuje ich počet
 • dokáže určiť začiatočnú, poslednú hlásku v slove, najťažšie je zvládnuť hlásky uprostred slova
 • určovanie hlásky v slovách je dôležitým predpokladom pre zvládnutie čítania a písania
 • dieťa dokáže rozlišovať dĺžku hlásky, jej tvrdosť a mäkkosť a dokáže zopakovať rytmický motív
 • prvák má rozoznávať a lokalizovať zvuky a diferencovať ich podľa akustickej predlohy

Zhrnutie

Medzi typické prejavy nezrelosti patrí: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, zábudlivosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie plniť povinnosti, ťažkosti v prispôsobení sa v kolektíve, výrazne podpriemerný intelekt a iné. Záleží na rodičoch, aby na dieťa priveľmi „netlačili“ a nevyvinuli v ňom rôzne neurotické prejavy ako plačlivosť, vzdor, ohrýzanie nechtov, ceruziek a pod. Ak máte pochybnosti o tom, či je vaše dieťa dostatočne pripravené na vstup do ZŠ, navštívte pedagogicko-psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa. Ak má vaše dieťa nejaké problémy, zaostáva vo viacerých oblastiach a zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy, podľa zákona spolu so závermi PPP a so súhlasom rodičov možno odložiť školskú dochádzku o jeden rok.