Poplatky

S dochádzkou dieťaťa sú spojené nasledovné poplatky:

Školné

  • 35€ za dieťa od troch rokov veku dieťaťa
  • 45€ za dieťa do troch rokov veku dieťaťa

Školné je splatné do 15.dňa príslušného mesiaca bankovým prevodom na účet MŠ.
IBAN pre úhradu školného: SK96 0900 0000 0051 7259 0302

Stravné
Stravné 3,10€ / deň splatné do 15. dňa mesiaca bankovým prevodom na účet školskej jedálne.
IBAN pre úhradu poplatkov za stravu: SK87 0900 0000 0051 7259 2404