Kto sme

Evanjelická materská škola Magdalénka je školou rodinného typu v zriaďovateľskej pôsobnosti presbyterstva Liptovsko-oravského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. so sídlom v Hybiach (adresa: 032 31 Hybe 122). Nachádza sa na území mesta Liptovský Mikuláš v blízkosti Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku a Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského.
Poskytuje celodennú prevádzku pre deti od 3 do 6 rokov. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Špecifikom našej materskej školy je jej duchovné hľadisko. Prostredníctvom modlitby, spevu a poznávania biblických príbehov vedieme deti k živému vzťahu s Pánom Ježišom.

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzajú z:
– reálnych potrieb dieťaťa predškolského veku
– potreby zabezpečenia podmienok na rozvoj osobnosti dieťaťa
– skúseností dieťaťa
– rodinného zázemia
– prirodzenej zvedavosti detí
– získania nových poznatkov
– poznávania Božieho slova

NÁŠ CIEĽ: ŠŤASTNÉ DETI = SPOKOJNÍ RODIČIA

.