Harmonogram dňa

Prevádzka Evanjelickej materskej školy sa začína každý školský deň o 6.30 a končí sa o 16.30 hod.
Prosíme rodičov, aby dodržiavali schádzanie detí do 8.00 hod., pretože o 8.15 hod. začíname s našimi aktivitami. V tomto čase z bezpečnostných dôvodov budovu zamykáme.
Stravu je potrebné odhlásiť deň vopred, alebo v ten deň do 6.30 hod.

Takto vyzerá náš deň:
6.30     Otvorenie
– schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové, individuálne, spoločenské hry
8.15     Edukačné aktivity (spontánne, navodené učiteľkou, plánované) a ranné stíšenie
9.00     Hygiena, desiata
9.20     Hry a hrové činnosti
– edukačné aktivity (priamo a nepriamo riadené), biblické vyučovanie, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry a pod.)
– príprava na obed
11.20  Obed
12.30  Činnosti zabezpečujúce životosprávu
– hygiena
– príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok (v starších vekových skupinách skracovanie odpočinku)
14.30  Hygiena, olovrant
15.00  Hry a hrové činnosti – edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku
16.30  Ukončenie prevádzky