Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti podľa § 59 a §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do MŠ sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku a plnenie predprimárneho vzdelávania je povinné,
  • ktoré dovŕšilo šiesty vek roku a ktorému bol odložený začiatok plnenia školskej dochádzky.

Výnimočne môžeme prijať aj deti mladšie ako tri roky, ak sú vytvorené podmienky (personálne, kapacitné).

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom stave dieťaťa, ale je potvrdením, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho alebo ostatných detí.

Ak sa do MŠ prijíma dieťa, ktoré má nariadené zariadením výchovného poradenstva a prevencie špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Okrem toho je potrebné odporúčanie všeobecného lekára, či odporúča prijatie takéhoto dieťaťa do bežnej MŠ, alebo do MŠ pre deti so ŠVVP.

Na žiadosti musia byť podpisy oboch zákonných zástupcov.

Podpis obidvoch zákonných zástupcov sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, tu je potrebné predložiť kópiu rozhodnutia súdu
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (je potrebné potvrdenie od všeobecného lekára)

Kedy je dieťa prijaté do materskej školy?

Vzhľadom na kapacitné možnosti MŠ nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia požiadajú o prijatie do MŠ, budú prijaté.

Dieťa je do MŠ prijaté len vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala rozhodnutie. Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do MŠ majú riaditelia materskej školy ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.

Termín podávania žiadostí je zverejnený v časovom predstihu na web stránke školy a na viditeľných miestach materskej školy.

Požiadavky na dieťa:

  • Je citovo zrelé a dokáže zniesť odlúčenie od rodičov
  • Je samostatné pri obliekaní, jedení, používaní WC- dokáže sa samostatne pýtať
  • Je odplienkované.