Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy Magdalénka, Komenského 3938, L. Mikuláš   Bližšie informácie sú uvedené v nasledovnom dokumente: Oznámenie o vyhlásení výberového konania (docx, 17 kB)