Poplatky

S dochádzkou dieťaťa sú spojené nasledovné poplatky:

  • Školné 25€ za dieťa od troch rokov veku dieťaťa
  • Školné 30€ za dieťa do troch rokov veku dieťaťa

Školné je splatné do 15.dňa príslušného mesiaca bankovým prevodom na účet MŠ.

  • Stravné 1,50€ / deň splatné do 15. dňa mesiaca bankovým prevodom na účet školskej jedálne.